Catharina Götbrant

Catharinas roll på Swedenergy är som enhetschef för intern administration och  omfattar HR, IT och lokaler. I den rollen har hon ansvarat för framtagande och  införande av olika administrativa stödsystem. Senast projektledde  hon ett nytt, socialt intranät som gick live i juni 2013. Catharinas roll i organisationen är att tillsammans med sina medarbetare på enheten Administration se till att vardagen fungerar så enkelt och problemfritt som möjligt. Ansvaret för HR innebär till stor del att utgöra en stöttande funktion för cheferna i deras ledarroller.

  • Ägandeskapet för vårt intranät, “Insidan”, ligger på “HR”. Är det bra tro?
  • Och är det verkligen nödvändigt med ett intranät med knappt 70 medarbetare?

Svensk Energi

Svensk Energi är en branschförening som samlar ca 380 företag inom elproduktion, elnät och elhandel. Svensk Energi har ca 65 medarbetare och merparten finns på kansliet i Stockholm. En handfull personer finns i vår regionala verksamhet med fyra regionkontor samt att vi har egen bemanning på plats i Bryssel. Vårt uppdrag är att arbeta för goda förutsättningar för medlemsföretagen. En viktig del i det arbetet är att öka förståelsen för elens viktiga roll för samhällets utveckling. Inte minst när det gäller utmaningar i klimatfrågan är elen betydelsefull. Genom att ersätta fossila bränslen, exempelvis i bilar eller för att värma hus med koldioxidneutral el, så minskar utsläppen med nära 100 procent. Den svenska elproduktionen är i dagsläget till 97 procent koldioxidneutral, vilket bara Island, Norge och Nya Zeeland kan konkurrera med i resten av världen! Vi har också som uppgift att vara centrum för kompetensuppbyggnad och informationsspridning, inom och utom branschen.

Mer om Catharina